Klachtenregeling

Onze school kent een klachtenregeling (zie telefoonnummers van de contact- en vertrouwenspersonen in de Verkorte Schoolgids) en is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
Adres: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
Telefoon 070 386 16 97
U kunt naar dit adres bellen op maandag tot en met vrijdag indien u met uw klacht nergens terecht kunt of wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht.
Alvorens hen te contacten, wijzen we u echter eerst graag op de mogelijkheid om met de directie te spreken of met de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw Diana Lorier-Kooi Telefoon 0182 52 67 19 

Voor wie?

Alle personen, die deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van onze scholengemeenschap kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling. Dit kunnen zijn: leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires.

Voor wat?

Een klacht kan bijvoorbeeld te maken hebben met pesterijen of met seksuele intimidatie in school. Maar ook klachten met betrekking op gedrag, een beslissing ten opzichte van een individu, een verrichte handeling of het nalaten ervan of een uitgesproken weigering te beslissen komen aan de orde.
Iemand bepaalt zelf of wat hem of haar overkomt ongewenst is. In zo’n geval is het mogelijk om u te wenden tot de interne contactpersoon. Deze verwijst de klager door naar de vertrouwenspersoon, die de klachtencommissie kan inschakelen.

De interne contactpersoon

Op iedere school is ten minste één interne contactpersoon die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon dient het vertrouwen te genieten van alle bij de school betrokken partijen. Zijn belangrijkste taak is van procedurele aard. Hij is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.

De externe vertrouwenspersoon

Het bevoegd gezag beschikt over tenminste één externe vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt benoemd door het bestuur. De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de deelnemers hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzingen.
De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag. Hij zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de aangeklaagde op te lossen, Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen.
De vertrouwenspersoon kan in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie. Indien een klager dit wenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdergaande stappen of verleent desgewenst bijstand.
Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager de ouders/verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het oordeel van de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet.

De klachtencommissie

Soms is het nodig een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon helpt u hierbij. Iedereen die bij de schoolorganisatie betrokken is kan een klacht indienen.
De klachtencommissie is onafhankelijk en heeft daarom geen binding met de schoolgemeenschap. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

Een klacht(procedure)

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Van een mondelinge klacht wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon. Deze kan de klacht (in overleg) zelf afhandelen of doorverwijzen. De klachtencommissie geeft binnen vijf werkdagen bericht van onderzoek. Hierna volgt een vooronderzoek en een hoorzitting (binnen vier weken na ontvangst van de klacht). Vier weken na de hoorzitting krijgt het schoolbestuur schriftelijk advies van de klachtencommissie. Binnen vier weken na dit advies neemt het bevoegd gezag een beslissing op grond van het rapport van de klachtencommissie.

Meer informatie

Een exemplaar van de klachtenregeling ligt voor alle belanghebbenden ter inzage op school (directiekamer). De contactpersoon wijst u hierbij de weg. Indien de klacht gericht is tegen de contactpersoon, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. In het laatste hoofdstuk van de Verkorte schoolgids staan de namen en adressen van de contactpersonen en vertrouwenspersoon vermeld.
Ook treft u daar informatie aan over de vertrouwensinspecteur van het basisonderwijs, voor klachten over bijvoorbeeld seksuele intimidatie.