Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van het onderwijs voldoet ruim aan de gestelde voorwaarden. De resultaten die leerlingen in de loop van de schoolperiode halen, zijn als geheel ruim voldoende tot goed te noemen.

Gemiddelde score eindtoets groep 8

De gemiddelde score van groep 8-leerlingen voor de Route8-eindtoets in 2017 was 211,0 (Bron, route-8)

De gemiddelde score van de groep 8-leerlingen van onze school voor de Route8-eindtoets in 2017 was 217,5. Dit ligt ver boven de landelijk gemiddelde score.

Toetsen

We houden de vorderingen van de kinderen bij met toetsen die horen bij onze onderwijsmethoden. Dit zijn de zogeheten methodegebonden toetsen. Deze toetsen laten zien wat de leerling weet van de pas aangeboden leerstof. We leggen de resultaten vast in ons digitale leerlingvolgsysteem, ParnasSys.
De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 wordt gevolgd door middel van het Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor Kleuters (GOVK) en het Cito-leerlingvolgsysteem. Ook hier horen toetsen bij, waarvan we de resultaten vastleggen.

Naast methodegebonden toetsen nemen we bij onze leerlingen methodeonafhankelijke toetsen af, de Cito-toetsen. Per jaar worden er verschillende Cito-toetsen afgenomen op het gebied van lezen, woordenschat, spelling en rekenen en wiskunde.

Rapporten

De leerkracht rapporteert mondeling aan de ouders op de spreek-/kijkavonden.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen aan het einde van het cursusjaar een rapport.
De groepen 3 tot en met 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee.
Bij deze rapporten wordt ook een overzicht van de Cito-scores meegegeven. 

Uitstroom

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs leverde de afgelopen jaren gemiddeld het volgende beeld op:

 Vmbo (lwoo) 5 % 
 Vmbo (basis, kader en theoretische leerweg 40 % 
 Vmbo-t/havo30 % 
 Havo en havo/vwo25 % 


Exacte gegevens per jaar kunt u op school opvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten van ons onderwijs vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl